Select language

Select a language to view the site

student For future students
Contact us
logo

International Education Institute for Study and Research of V.N. Karazin Kharkiv National University

Postgraduate

За рішенням Вченої ради ХНУ імені В. Н. Каразіна в Навчально-науковому інституті міжнародної освіти в 2023 році відкрито аспірантуру за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки.

Мета освітньо-наукової програми «Освітні, педагогічні науки» – забезпечення фундаментальної теоретичної та практичної пiдготовки компетентних педагогічних і науково-педагогічних працівників нової генерації, здатних до ефективного здійснення інноваційної педагогічної й науково-дослідницької діяльності в царині освітніх, педагогічних наук на засадах дотримання норм академічної доброчесності з метою підвищення науково-освітнього потенціалу регіону і країни загалом, активізації інтеграції України в європейський і світовий освітній та науковий простір.

Термін підготовки в аспірантурі – 4 роки. Підготовка аспірантів здійснюється за очною (денна та вечірня) та заочною формами навчання. Підготовка в аспірантурі включає виконання здобувачем відповідної навчально-освітньої програми за спеціальністю впродовж 2 років та проведення власного наукового дослідження. Атестація здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії проводиться разовою спеціалізованою вченою радою на підставі публічного захисту дисертаційної роботи.

У Навчально-науковому інституті міжнародної освіти підготовку здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти здійснюють  висококваліфіковані фахівці, які мають багаторічний досвід викладацької діяльності та керівництва роботою аспірантів над дисертацією, у тому числі  7 докторів педагогічних наук: С. Бєляєв, С. Куліш, В. Лунячек, О. Кабацька, І. Таможська, Н. Ткачова, Н. Ушакова.  

Шановні абітурієнти! Запрошуємо  Вас отримати якісну педагогічну освіту!